Algemene Voorwaarden

 

             I.            Algemeen

 

               In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

              I.  Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon                             zijn.

 

           II.  Opdrachtnemer: jongerenbegeleidingESTA, gevestigd te Eindhoven. ”ESTA” levert persoonlijke diensten                                  aan particulieren.

 

             III.  Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.

 

          IV.  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

             V.   Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden van “ESTA” aan de opdrachtgever.

 

             II.            Toepasbaarheid

 

                   De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

 

 

 

              III.            Totstandkoming van de overeenkomst

 

               I.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

 

              II.    Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten.

 

IV.         Offertes

 

               I.    Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

              II.   Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

              III.   De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

 

 

 

        V.         Verplichting van de opdrachtgever

 

               I.    Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

 

              II.   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 

             III.    Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.

 

             IV.   De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

 

      VI.         Geheimhouding

 

               I.   Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

 

              II.    Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de counselor en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen counselor en cliënt.

 

              III.   Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.

 

             IV.   Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

              V.   Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

 

 

 

    VII.          Honorarium, kosten, tarieven

 

               I.   Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

               II.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

              III.  Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.

 

             IV.   Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.

 

              V.   Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen.

 

Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

 

             VI.   Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden.

 

 

 

  VIII.          Betaling

 

               I.   Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.

 

               II.   Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

 

              III.   Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

 

 

      IX.          Reclames

 

               I.   Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatief waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt.

 

              II.   Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

              III.  In geval van een gegronde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

             IV.   De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van materialen of faciliteiten door opdrachtgever.

 

 

 

        X.          Leveringstermijn

 

                              I.   Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale

                                  termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

 

 

      XI.          Opzegging en annulering

 

                               I.   Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening   

                                   ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de

                                   verdere opdracht te laten vervallen.

 

                               II.  Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

                              III. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de

                                   opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te

                                   vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.

 

                               IV. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:

 

a.       in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

 

b.       bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.

 

c.       bij liquidatie van zijn bedrijf

 

                               V.   De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de

                                    uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of

                                    gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 

 

     XII.         Aansprakelijkheid

 

                                I. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht

                                  nemen die van een therapeut kan worden verwacht.

 

                               II. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking

                                  door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout

                                  van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade

                                  slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht

                                  voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee

                                  gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

 

 

   XIII.         Overmacht

 

                             I.   In geval van ziekte of  tijdelijke - of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze

                                 gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of

                                 blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen

                                 leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op

                                 vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

 

                            II.   In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De

                                 opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht

                                 schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te

                                 vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

 

 

  XIV.         Vervaltermijn

 

                             I.  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere

                                bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten

                                van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever

                                bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

 

  XV.            Toepasselijk recht

 

                              I.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van

                                 toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

                             II.  Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

 

                            III.  Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder  het vakgebied

                                 van de beroeporganisatie waarbij de therapeut is aangesloten, dan is de therapeut gehouden aan de

                                 bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van

                                 desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van

                                 de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan. 

 

 

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden. Meer over de WGBO lees je in het dossier behandelingsovereenkomst van de KNMG. Een patiënt heeft tevens volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) het recht om zijn dossiergegevens te laten vernietigen, als alternatief kan ook het originele dossier aan de patiënt worden afgestaan . 

 

 

BJAE van de Ven-jongerenbegeleidingesta: K.v.K. nr. 68547234 , BTW-id NL001690720B80.